Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διάρκεια Προγράμματος

12 Μήνες

Ώρες Διδασκαλίας

450 ώρες

Μονάδες ECVET

22,5

Περίοδος Προγράμματος

01/03/21 – 01/03/22

Δίδακτρα Προγράμματος

499 € σε δύο δόσεις

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εμβάθυνση σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους), οικονομικής διαχείρισης – αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι /ες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τις έννοιες «διοίκηση» και «ηγεσία», καθώς και την φιλοσοφία τους
  • Γνωρίζει τα μοντέλα Σχολικής Διοίκησης
  • Κατανοεί τα χαρακτηριστικά, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων και του ρόλου του διευθυντή/ηγέτη
  • Αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης και του τρόπου άσκησης της διοίκησής της.
  • Προγραμματίζει, σχεδιάζει και εφαρμόζει πλάνα ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
  • Υιοθετεί και να εφαρμόζει αποτελεσματικά μοντέλα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

On line  -εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο τέλος του Προγράμματος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διδακτική Ενότητα  1

Εννοιολογική αποσαφήνιση της Διοίκησης/ Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Διδακτική Ενότητα  2

Μοντέλα Σχολικής Ηγεσίας/ Διοικητικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος

Διδακτική Ενότητα  3

Ποιότητα και Εκπαίδευση – Μέθοδοι και Τεχνικές Διοίκησης

Διδακτική ενότητα 4

Τεχνικές Διαπραγματεύσεων

Διδακτική Ενότητα  5

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Σχολική Αποτελεσματικότητα- Ικανότητες του Διευθυντή με βάση το Νομικό Πλαίσιο

Διδακτική Ενότητα  6

Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων

Διδακτική Ενότητα  7

Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων

Διδακτική Ενότητα  8

Οργανωσιακή Κουλτούρα – Είδη κουλτούρας

Διδακτική ενότητα 9

Διαχείριση της διαφορετικότητας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Διδακτική ενότητα 10

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτική Ενότητα  11

Ανατροφοδότηση εκπαιδευόμενων

Διδακτική Ενότητα  12

Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος