Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα

Διάρκεια Προγράμματος

12 Μήνες

Ώρες Διδασκαλίας

450 ώρες

Μονάδες ECVET

22,5

Περίοδος Προγράμματος

01/03/21 – 01/03/22

Δίδακτρα Προγράμματος

499 € σε δύο δόσεις

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων (απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας επιστημολογικά τις κείμενες διατάξεις και την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πληθυσμού.

Ειδικότερα, η προσέγγιση σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας σε άτομα με διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες ή πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κλπ.), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις πραγματικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες και προσδοκίες.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι /ες θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
  • αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα διδασκαλίας και να διαχειρίζονται την τάξη, η οποία απαρτίζεται από μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης.
  • αντιλαμβάνονται τις πιθανές «επιπτώσεις» του ανήκειν σε μειονότητες (εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές, κοινωνικές).
  • σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό, για όλους τους μαθητές διαφορετικών καταβολών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων προσεγγίζουν μεθοδολογικά σωστά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
  • διαχειρίζονται αποτελεσματικά μια διαπολιτισμική τάξη.
  • να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο, δεδομένα και ιδέες.
  • γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για μετανάστες και πρόσφυγες.
  • προωθούν την ενσυναίσθηση σε άλλους, που είναι διαφορετικοί.
  • παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης των προσφύγων μαθητών και των οικογενειών τους.
  • εξελιχθούν επιστημονικά και να αποκτήσουν ένα ισχυρό εργαλείο στο βιογραφικό και το επιστημονικό τους οπλοστάσιο.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

On line  -εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο τέλος του Προγράμματος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διδακτική Ενότητα  1

Εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Διδακτική Ενότητα  2

Ανθρώπινα Δικαιώματα-Διαπολιτισμική Επικοινωνία-Βιωματική Μάθηση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διδακτική Ενότητα  3

Χαρακτηριστικά προσφύγων/μεταναστών-ασυνόδευτοι ανήλικοι και Εκπαίδευση

Διδακτική ενότητα 4

Προβλήματα, ανάγκες και προσδοκίες προσφύγων/μεταναστών

Διδακτική Ενότητα  5

Αποτελεσματικές Πρακτικές Υποδοχής, Εκπαίδευσης και Ένταξης προσφύγων/μεταναστών και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Διδακτική Ενότητα  6

Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Διδακτική Ενότητα  7

Διδακτικές στρατηγικές και μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας

Διδακτική Ενότητα  8

Σχεδιασμός και υλοποίηση Διαπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Διδακτική ενότητα 9

Διαχείριση διαπολιτισμικής τάξης

Διδακτική ενότητα 10

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτική Ενότητα  11

Ανατροφοδότηση εκπαιδευόμενων

Διδακτική Ενότητα  12

Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος