Επιμορφωτικά

Το UNICERT STUDIES ΚΔΒΜ 2, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με κωδικό αδείας 192159658, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία του στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, είτε με μεικτό μοντέλο εκπαίδευσης συνδυάζει με τον αποδοτικότερο τρόπο την δια ζώσης και την online εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καλύπτοντας έτσι όλες τις δυνατές εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων και προσφέρει ένα σύνολο καινοτόμων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε Επιστημονικά πεδία αιχμής.

Σύνταξη Βιογραφικού & Προσωπική Συνέντευξη
Team Building
Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις
GDPR
Ασφάλεια Εταιρικών Πληροφοριών
Συγγραφή Ακαδημαϊκής Εργασίας
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΑμΕΑ
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ανηλίκων (Ν3848/2010)
Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών
Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση
Πρόγραμμα Παρέμβασης στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου