Η Εταιρία

O φορέας που κάνει πράξη την επαγγελματική κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση.

  • Υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους.

  • Παρέχει συμβουλευτική σε ανέργους και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

  • Διαχειρίζεται και υποστηρίζει την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

  • Είναι πιστοποιημένη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ.

  • Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 και ISO 37001/2016.

Διαθέτει νέες κτιριακές υποδομές, με σύγχρονα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά μέσα και ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκατάρτισης. Στελεχώνεται από  άτομα με μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο επιστημονικών συνεργατών και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Συνεργασίες